นางสาวชญาดา จีนเอียด

หัวหน้าหน่วยบริหารความเสี่ยง

โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1071

e-mail: pucca1997@hotmail.com


นางสาวสิริกานต์  จงถนอม

นักตรวจสอบภายใน

(งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน)

โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1071

e-mail: bambammboo@hotmail.com


นางสาวโชติกา  หนุ่มดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(งานธุรการ)

โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1070

e-mail: kat_1309@hotmail.com


นางสาวอัญชนา  ปินตา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(งานติดตามและประเมินผล)

โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1071 , 3821

e-mail: riskuop@hotmail.com