2. งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีรายละเอียดดังนี้

  • นำนโยบายจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ มาวางแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  • จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมของกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
  • สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยการสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานภายในและจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
  • ดำเนินการรวบรวมความเสี่ยงของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  • จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
  • นำเสนอความคืบหน้าด้านการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการที่กำกับดูแล
  • เสนอรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
  • เสนอรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
  • จัดทำการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดและตามกรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล
  • จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในเสนอต่ออธิการบดีและหน่วยงานที่กำกับดูแล
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน   นางสาวชญาดา  จีนเอียด   (หัวหน้าหน่วยบริหารความเสี่ยง)