3. งานติดตามและประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้

  • เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  • ติดตามและประเมินผลการรายงานการบริหารความเสี่ยง
  • ติดตามและประเมินผลการรายงานการควบคุมภายใน
  • ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • รวบรวม รายงานผลงานของหน่วยงาน เผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบงานติดตามและประเมินผล   นางสาวอัญชนา ปินตา    (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)