1. งานธุรการ มีรายละเอียดที่ปฏิบัติดังนี้

    • ปฏิบัติงานการลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ เสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ งานพิมพ์ จัดเก็บเอกสารแยกประเภทตามหมวดหมู่ การจัดส่งจดหมายและพัสดุ ไปรษณีย์ ประสานงานการขอใช้ห้องประชุมและเอกสารประกอบการประชุม การขอใช้รถราชการ ผลิตเอกสารและจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรของหน่วยงานและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล
    • ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงิน จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุมงบประมาณ จัดทำบัญชีและรายงานฐานะการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง จัดทำบัญชีควบคุมวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ดูแลรักษาครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน
    • จัดทำแผนปฎิบัติราชการ แผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนงานอื่นๆ
    • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
    • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบงานธุรการ   นางสาวโชติกา  หนุ่มดี   (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)