ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม > ประชุมหารือเป็นกรณีพิเศษ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2561

ประชุมหารือเป็นกรณีพิเศษ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร


ที่มา :