ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 13(1/2561)

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 13(1/2561) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร


ที่มา :