ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 12(4/2560)

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 12(4/2560) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร


ที่มา :