ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 10(2/2560)

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 10(2/2560) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร


ที่มา :