แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
            ****************************************************************************************
    Risk Information 
            ****************************************************************************************
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment :ITA)