แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
          ****************************************************************************************
  Risk Information 
          ****************************************************************************************
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment :ITA)
  • ผลการดำเนินงานของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ           มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 <ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 3.1 EB8 และ 4.2 EB10(1) , EB10(2)>

  เครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 

  (แบบ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT)

  การดำเนินงาน ผลคะแนน 
   EB8  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

  1. จัดทำกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้ง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานแก่หน่วยงานภายใน

  2. จัดทำเกณฑ์กลางในการประเมินความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  3. ข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานยึดถือตามแนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

  4. กำกับดูแล และติดตามผลให้ทุกหน่วยงานภายในมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รายงานผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

  5. รวบรวม ประเมิน และรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี เสนอแก่คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ


   

   100
   EB10(1)  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 100
   EB10(2)  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 100