แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
            ****************************************************************************************
    Risk Information 
            ****************************************************************************************
    ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)