แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย) รายงานผลทุกสิ้นปีงบประมาณ
      ** โปรดเข้าเล่มรายงานการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มก่อนจัดส่งแก่มหาวิทยาลัย **