ดร.สมเกียรติ  ชอบผล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(ประธาน)
รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(กรรมการ)รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(กรรมการ)
นายธีระวัฒน์  พุฒิบูรณวัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(กรรมการ)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ

(กรรมการ)นางสาวชญาดา จีนเอียด

(ผู้ช่วยเลขานุการ)