ดร.สมเกียรติ  ชอบผล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(ประธาน)
รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(กรรมการ)รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(กรรมการ)
นายเลอศักดิ์  จุลเทศ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(กรรมการที่ปรึกษา)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ

(กรรมการและเลขานุการ)
นางสาวชญาดา จีนเอียด

(ผู้ช่วยเลขานุการ)