ลำดับที่ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
1ผศ.ดร.ปราณี           อยู่ศิริ                  ประธานกรรมการ    
2ดร.อุษณีย์รัศมีวงษ์จันทร์กรรมการ
3ดร.ชลธิดาเทพหินลัพกรรมการ
4ผศ.ดวงดีแสนรักษ์กรรมการ
5ดร.วิพรพรรณ์เนื่องเม็กกรรมการ
6ดร.บังอรสวัสดิ์สุขกรรมการ
7ดร.กัลยาจำปาทองกรรมการ
8นายชำนาญแสงแก้วกรรมการ
9นางสุณิสาวรรณใหญ่กรรมการ
10นายเทวาหมื่นจันทร์กรรมการ
11นายคะนองปิงเมืองกรรมการ
12นางสาวชญาดาจีนเอียดเลขานุการ
13นางสาวสิริกานต์จงถนอมผู้ช่วยเลขานุการ
14นางสาวโชติกาหนุ่มดีผู้ช่วยเลขานุการ
15นางสาวอัญชนาปินตาผู้ช่วยเลขานุการ