ประวัติความเป็นมา

                                      

หน่วยบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยพะเยา 

(Risk Management Section)

             มหาวิทยาลัยพะเยาได้ตระหนักถึงความสำคัญการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการดำเนินงาน และมีนโยบายให้บูรณาการระหว่างการควบคุมภายในเข้ากับระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อการกำกับดูแลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารงานตามแผนที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กําหนดไว้ และเป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)

             หน่วยบริหารความเสี่ยงเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้การปรับโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยพะเยา มีผลบังคับตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาในการประชุมครั้งที่ 78 (12/2557) เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2557 ได้อนุมัติโครงสร้างจัดตั้งหน่วยบริหารความเสี่ยง เข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่และเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และคำขวัญ

ชื่อหน่วยงาน

(ภาษาไทย)
หน่วยบริหารความเสี่ยง
(ภาษาอังกฤษ)
Risk Management Section

วิสัยทัศน์ หน่วยบริหารความเสี่ยง มุ่งที่จะเป็นหน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั่วทั้งองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ปรัชญา

พันธกิจ

             มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองเป้าหมายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ภารกิจหลัก

  1. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  2. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารและดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทบทวนและเสนอแนะมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน การบริหารงาน และการป้องปรามการทุจริตรั่วไหลในขั้นตอนการดำเนินงาน
  3. เป็นหน่วยงานที่นำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้และผลักดันให้มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภายใน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัย
  4. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดและกรอบบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล
  5. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  6. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพะเยา